Koble variabler til malen

Her er en veldig kortfattet oversikt over ulike variabel typer i isave og  Studio.

Merk at dette står mer detaljert på sidene 259 til 260 i Studio manualen

Når du åpner en prosjekt fil, kan du legge til de eksisterende variabler fra prosjektet til malfilen (XAT). Etterhvert som du legger til variabler vil Studio oppdaterer layout fanen og vise variabelnavnet i variabel kolonnen.

Det er to metoder å koble til en variabel til en malfil.

  1. Ved dra og slipp fra prosjektfilen
  2. Ved å bruke Apply Variable  ikonet i variabel verktøy linjen

For å slette en variable, høyreklikker du på variablene i prosjektfilen og velger Delete Project Variable.

Koble til variabel ved Dra og slipp metoden fra prosjektfilen:

1. Velg View > Project > Variables og Studio vil vise de eksisterende variablene

2. Flytt en variabel fra listen. I det du flytter du variabel vil markøren endres til et pluss tegn ( + ) når du er over et akseptabelt element (riktig type) til  å koble til den variablene du drar inn i malen.

For å legge til en variabel til en eksisterende ramme, dra variablene til denne rammen.

For å legge til en variabel til ett nytt element, dra variablene til et tomt område på siden og Studio vil lage en riktig container for den typen variabler du legger til (tekstblokk for tekstvariabel, bildeblokk for bildevariabel etc.)

Koble til variabel ved Apply Variable  ikonet fra prosjektfilen:

1. Velg plasseringen for variabelen velg tekstmarkering verktøyet   for tekst variabler eller pil verktøyet  for bildevariabler og marker det stedet du vil at variabelen skal komme inn i malen.

2. Ved å deretter velge variabelen i prosjektfilen og bruke Apply Variable  knappen i toppen av prosjektfilen vil du koble til en variabel til malfilen.

For å slette en variabler fra malen velg å makere den variablene (elementet med påkoblet variabel) du vil ha omkoblet og klikk på knappen Remove Variable . Eller velgVariables > Remove All Variables for å fjerne alle koblinger til alle koblede variabler.